Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

Vystudoval estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Orientuje se především na dějiny a současnost pojmu estetické zkušenosti, a to jak v rámci kontinentální, tak v rámci anglo-americké tradice. Souvisejícími oblastmi jeho zájmu jsou současné reflexe povahy přírodního krásna, environmentální estetika, estetika krajiny a estetika každodennosti. Působí na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Ústavu estetiky a dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Publikace, konference, přednášky (výběr)

 • Monografie
  • Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí. Praha: Karolinum, 2015. (Společně s O. Lomovou a V. Zuskou), 194 s. (ISBN: 978-80-246-3162-2)
  • Druhá příroda/Second Nature. Praha: UMPRUM, 2014. (Společně s P. Stercem, J. Brožem a J. Hořčíkem), 126 s. (ISBN: 978-80-86863-86-3)
 • Ediční a redkační činnost:
  • Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. O. Dadejík, F. Jaroš, M. Kaplický (eds.), Praha: Dokořán, 2014. (ISBN 978-80-7363).
  • Zahrada. Přirozenost a umělost. K. Stibral, O. Dadejík, J. Staněk (eds.), Praha: Dokořán, 2012. (ISBN 978-80-7363-431-5).
 • Kapitoly v knize
  •  Instrumentalita nálad: Pragmatismus a užitečná neužitečnost umění. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2018, s. 15–28. (ISBN 978-80-972624-1-9)
  • Les a imaginace. In: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. M. Máchová, Z. Orlita, P. Stabrava (eds.), (Doprovodná publikace k výstavě.). Nový Jičín, Muzeum Novojičínska 2017, s. 20–31.
  • Zkušenost a struktura: Johna Deweyho a Jana Mukařovského cesta k estetické teorii. In: Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 25–44. (ISBN 978-80-7394-627-2) Společně s P. A. Bílkem, M. Kaplickým, V. Papouškem, D. Skalickým a J. Staňkem.
  • Centrum a periferie: O estetické zkušenosti obyčejných míst. In: Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. J. Malura, M. Tomášek (eds.), Ostrava: Ostravská universita, 2016, s. 21–40. (ISBN 978-80-7464-864-9)
  • Krajina jako maska přírody: estetika subverze vs. estetika konformity. In: Krajina – maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. K, Stibral, V. Faktorová (eds.), České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 25–44. (ISBN 978-80-7394-569-5) (spolu s Vlastimilem Zuskou)
  • Krása zvířat: kdo ji tvoří a pro koho? In: Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. O. Dadejík, F. Jaroš, M. Kaplický (eds.), Praha: Dokořán, 2014, s. 15–32. (ISBN 978-80-7363)
 • Články v odborných recenzovaných časopisech
  • David Hume a logika soudů vkusu. Filosofický časopis, č. 2, 2017, s. 275–296.
  • Kontrast bez diskontinuity: Život jako umění ve filosofii Johna Deweyho. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica. M. Ševčík, O. Dadejík, (eds.), 1/2017, s. 61–87. (ISSN 0567-8293)
  • Distance and Immersion: Phenomenological Aesthetics and the Question of A ‚Paradigm Shift‘. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VII. Myth, Philosophy, Art, and Science in Jan Patočka’s Thought. M. Ševčík, V. Zuska (eds.), 1/2014, s. 31–46. (ISSN 0567-8293).
  • Some Remarks on Descriptive and Negative Concepts: A Critical Note. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50:2, 2013, s. 206–210. (ISSN: 0014 –1291) (spolu se Štěpánem Kubalíkem)
  • Prostor a prostředí: o aktualitě Patočkova pojetí zkušenosti prostoru. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VI. Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky, M. Ševčík, V. Zuska (eds.), 1/2013, s. 71–88. (ISSN 0567-8293)
  • Nálady krajiny. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica V. K životnímu jubileu profesora Vlastimila Zusky. M. Ševčík, O. Dadejík, M. Kaplický (eds.), 1/2012, s. 61–76. (ISSN 0567-8293) (spolu s Vlastimilem Zuskou)
 • Příspěvky na konferencích
  • Umění a zvláštní instrumentalita nálad. Konference: Komunikace, vědění a nové technologie II. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 3. 5. 2018, Plzeň, Česká republika.
  • Prostředky zbavené funkce. Několik poznámek k Divným nástrojům Alvy Noëho. Česko-slovenská konference: Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018, Olomouc, Česká republika. (Společně se Štěpánem Kubalíkem)
  • Pragmatická estetika – nové jméno pro staré způsoby myšlení?, Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Slovesná asociácia pre estetiku, Univerzita Komenského v Bratislavě, 19. – 21. září 2017, Bratislava, Slovensko.
  • Keep Your Distance! On the Aesthetic Conditions of Museum Exhibitions, International conference on Art, Atmosphere, Museums and Presence, University of Southern Denmark and Faaborg Museum, 15 – 16. září 2017. Odense, Dánsko. (spolu s Jakubem Stejskalem)
  • Život jako umění ve filozofii Johna Deweyho, Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře, FF UK v Praze, 22. – 23. května 2017, Praha, Česká republika.
  • Napětí mezi životem a uměním: izolacionismus versus kontextualismus u Jana Mukařovského a Johna Deweyho. Mezinárodní konference: Umenie a estetično jako sociálne a autonomne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 12–14. 10. 2016, Bratislava, Slovensko.

Další