Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

Vystudoval estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Orientuje se především na dějiny a současnost pojmu estetické zkušenosti, a to jak v rámci kontinentální, tak v rámci anglo-americké tradice. Souvisejícími oblastmi jeho zájmu jsou současné reflexe povahy přírodního krásna, environmentální estetika, estetika krajiny a estetika každodennosti. Působí na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Publikace, konference, přednášky (posledních 5 let)

Monografie

 • DADEJÍK, O. – LOMOVÁ, O. – ZUSKA, V., Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí. Praha: Karolinum, 2015, 194 s. (ISBN: 978-80-246-3162-2)
 • DADEJÍK, O. – STEREC, P. – BROŽ, J. – HOŘČÍK, J., Druhá příroda/Second Nature. Praha: UMPRUM, 2014, 126 s. (ISBN: 978-80-86863-86-3)

Kapitoly v odborných knihách:

 • DADEJÍK, Ondřej, Zkušenost a struktura: Johna Deweyho a Jana Mukařovského cesta k estetické teorii. In: Bílek, P. A. et al., Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 2016, s. 25–44. (ISBN 978-80-7394-627-2)
 • DADEJÍK, O., – ZUSKA, V., Krajina jako maska přírody: estetika subverze vs. estetika konformity. In: Stibral, K. – Faktorová, V. (eds.), Krajina – maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2015 s. 25–44. (ISBN 978-80-7394-569-5)
 • DADEJÍK, Ondřej, Krása zvířat: kdo ji tvoří a pro koho? In: Dadejík, O. – Jaroš, F. – Kaplický, M. (eds.), Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, s. 15–32. (ISBN 978-80-7363)

Články v odborných recenzovaných časopisech

 • DADEJÍK, Ondřej, Překonávání dualismu života a umění ve filosofii Johna Deweyho a A. N. Whiteheada. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica, 1/2018, s. 39–54. (ISSN 0567-8293)
 • DADEJÍK, Ondřej, David Hume a logika soudů vkusu. Filosofický časopis, č. 2, 2017, s. 275–296. (ISSN 0015-1831)
 • DADEJÍK, Ondřej, Kontrast bez diskontinuity: Život jako umění ve filosofii Johna Deweyho. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica. M. Ševčík, O. Dadejík, (eds.), 1/2017, s. 61–87. (ISSN 0567-8293)
 • DADEJÍK, Ondřej, Distance and Immersion: Phenomenological Aesthetics and the Question of A ‚Paradigm Shift‘. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VII. Myth, Philosophy, Art, and Science in Jan Patočka’s Thought. M. Ševčík, V. Zuska (eds.), 1/2014, s. 31–46. (ISSN 0567-8293).

Články ve sbornících

 • DADEJÍK, Ondřej, Instrumentalita nálad: Pragmatismus a užitečná neužitečnost umění. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2018, s. 15–28. (ISBN 978-80-972624-1-9)
 • DADEJÍK, Ondřej. Les a imaginace. In: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. M. Máchová, Z. Orlita, P. Stabrava (eds.), (Doprovodná publikace k výstavě.). Nový Jičín, Muzeum Novojičínska 2017, s. 20–31.
 • DADEJÍK, Ondřej, Napětí mezi životem a uměním: izolacionismus versus kontextualismus u Jana Mukařovského a Johna Deweyho. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., (eds.). Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2017, s. 271–279. (ISBN 978-80-972624-0-2)
 • DADEJÍK, Ondřej, Centrum a periferie: O estetické zkušenosti obyčejných míst. In: Malura, J. –Tomášek, M. (eds.), Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Ostravská univerzita 2016, s. 21–40. (ISBN 978-80-7464-864-9)

Příspěvky na konferencích

 • Maps and Art. Mezinárodní konference: Engaging the Contemporary: Reconfiguring the Aesthetic, University of Malta, 1. – 2. 11. 2018, Valetta, Malta (společně se Štěpánem Kubalíkem).
 • Umění a zvláštní instrumentalita nálad. Konference: Komunikace, vědění a nové technologie II. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 3. 5. 2018, Plzeň, Česká republika.
 • Prostředky zbavené funkce. Několik poznámek k Divným nástrojům Alvy Noëho. Česko-slovenská konference: Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018, Olomouc, Česká republika. (Společně se Štěpánem Kubalíkem)
 • Pragmatická estetika – nové jméno pro staré způsoby myšlení? Česko-slovenská konference: Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Slovesná asociácia pre estetiku, Univerzita Komenského v Bratislavě, 19. – 21. září 2017, Bratislava, Slovensko.
 • Keep Your Distance! On the Aesthetic Conditions of Museum Exhibitions. International Conference on Art, Atmosphere, Museums and Presence, University of Southern Denmark and Faaborg Museum, 15 – 16. září 2017. Odense, Dánsko. (společně s Jakubem Stejskalem)
 • Život jako umění ve filozofii Johna Deweyho, Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře, FF UK v Praze, 22. – 23. května 2017, Praha, Česká republika.
 • Napětí mezi životem a uměním: izolacionismus versus kontextualismus u Jana Mukařovského a Johna Deweyho. Mezinárodní konference: Umenie a estetično jako sociálne a autonomne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 12–14. 10. 2016, Bratislava, Slovensko.
 • Zkušenost a struktura: O estetické zkušenosti v pojetí Johna Deweyho a Jana Mukařovského. Konference: (Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 23. 6. 2016, České Budějovice, Česká republika.
 • Hume, Cavell a logika soudů vkusu. Konference: Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma. Univerzita Palackého, 25. 9. 2015, Olomouc, Česká republika.
 • Centrum a periferie: O povaze a rozsahu estetické zkušenosti prostředí. Konference: Příroda vs. Industriál? Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Antikvariát, galerie a klub Fiducia, 10–11. 9. 2015, Ostrava, Česká republika.

Zvané přednášky v ČR

 • Mapy a umění. Filosofická škola No. 7. Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, Zámek ve Štěkni na Strakonicku, 21–23. 9. 2018, Štěkeň, Česká republika.
 • Atmosféry a rezonance: Topologie obyčejného prostředí. Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 17. 5. 2018, Ústí nad Labem, Česká republika.
 • Snadná a složitá krása zvířat. Katharsis – Spolek studentů estetiky, Jan Čejka Gallery. Kampus Hybernská FF UK v Praze, 6. 4. 2018, Praha, Česká republika.
 • Centrum a periferie. O estetické zkušenosti obyčejného prostředí. Katharsis – Spolek studentů estetiky, Galerie Jaroslava Fragnera. Galerie Jaroslava Fragnera, 18. 4. 2017, Praha, Česká republika.
 • Město a estetická paměť. Týden diverzity. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Cyklus: Divná místa, Kampus Hybernská, 11. 4. 2017, Praha, Česká republika.
 • Více než příběh: Dvojdimenzionální estetika prostředí. Brněnský naratologický kroužek, Masarykova univerzita v Brně, 19. 5. 2016, Brno, Česká republika.

Organizace konferencí

 • Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018, Olomouc, Česká republika.
 • Krása, krajina, příroda IX.: Tělo. Akademické konferenční centrum, 12. 11. 2015, Praha, Česká republika.
 • Krása, krajina, příroda VIII.: Voda. Akademické konferenční centrum, 2. 12. 2014, Praha, Česká republika.

Další